Reklamační řád

 

- Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku.

- Je součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména
  v případech delší zákonné záruční lhůty je záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele.
  Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte.
- Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (daňový doklad).
- Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravné listy
  z těchto oprav.
- Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu
  (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího
  v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku).
- Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů.
- Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.
- Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty,
  a to vadou materiálu nebo výrobní vadou.
- Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis.
- Uplatnit záruku může spotřebitel u výhradního dovozce, který zajistí opravu u autorizovaného servisu.
- Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
  a) výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
  b) údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
  c) při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
  d) je-Ii výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu
  e) mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
  f) poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím
    v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
  g) neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou
    osobou
  h) běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
  i) opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Vyřízení reklamace

- Záruční a pozáruční opravy zajišťuje:
  Zbyněk Stehlík – ELMET TRADE
  Hlavní 123, Žulová 790 65
- Reklamované zboží spolu se záručním listem a kopií daňového dokladu (faktury) odešlete, nebo osobně
  doručte, na adresu výhradního dovozce spolu s vyplněným reklamačním protokolem (který najdete v sekci
  ,,Ke stažení“).
- Při odeslání reklamovaného zboží doporučujeme zásilku připojistit.
- Dokladem odeslané reklamace je útržek (přepravce /doručovatele).
- Potvrzený reklamační protokol obdržíte zpět na Vaši adresu do 5 dnů od obdržení reklamovaného zboží.
- Je vhodné zasílat zboží v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek.
- Je-li závada na zboží opravitelná v autorizovaném servisním středisku (většina případů), je zde
  bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady výhradního dovozce. Reklamace,
  včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne
  uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
- O stavu reklamace Vás budeme informovat na telefonním čísle, uvedeném v reklamačním protokolu.

- Není-li možno s ohledem na povahu zobží popřípadě jeho zainstalování do sysému, bude na místo  reklamace vyslán autorizovaný servisní technik, který provede opravu na místě. Nutnost doložit požadované dokumenty před vysláním technika není dotčena. Náklady spojené se záručním servisním zásahem hradí v plné výši dovozce.

ng online and running your ecommerce website.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Use your own text.