div class="entry-content">

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ V INTERNETOVÉM OBCHODU
(E-SHOPU) Zbyněk Stehlík - ELEKTROMET CZ.

Zbyněk Stehlík - Elmettrade, Uhelná 170, 790 68 Uhelná, IČ: 60979330, DIČ: CZ7706185784, zápis v Živnostenském rejstříku, vedeném v Městě Jeseník.
e-mail: info@elmettrade.cz, tel.: +420 774 433 295, (dále jen „prodávající“), vydává s účinností od 1. 1. 2014 tyto Obchodní podmínky:

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodu (e-shopu) prodávajícího a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „kupující“).
 2. Kupující, který může být podnikatelem nebo spotřebitelem, je povinen se seznámit s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího,  který je k dispozici na  internetové stránce www.elektromet.cz.
 3. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí.
 2. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování“, které je zasíláno prodávajícím automaticky na e-mail kupujícího a zároveň je uloženo v databázi prodávajícího.
 3. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém, anglickém, německém jazyce.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží podle výběru kupujícího. Místem dodání zboží je adresa na území České republiky uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím od prodávajícího či přepravce po zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty.
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
 6. Kupní smlouvy jsou po svém uzavření prodejcem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze tomuto prodejci.

 

III. Typy přepravy zboží a platby za přepravu zboží

Zakoupené zboží je podle svého charakteru dodáváno jedním z následujících typů přepravy:

Balíková přeprava

Objednané zboží je zabaleno a předáno přepravci společně s příslušnými dokumenty (daňovým dokladem -- fakturou, návodem k použití, atd.). Balíky jsou přepravovány následujícími přepravci:

 • PPL CZ s.r.o. - do 30kg
 • PPL SPRINT CZ s.r.o. - nad 30kg

 

 Přeprava firemním vozidlem prodávajícího

Objednané zboží přiveze firemní vozidlo prodávajícího. Pracovník prodávajícího zboží zdarma předvede a proškolí kupujícího o správném používání a údržbě zakoupeného zboží. Tento typ přepravy nabízí prodávající u vybraného zboží, zejména velkých rozměrů/hmotnosti. Přepravné firemním vozidlem je zpoplatněno dle dohody.

 

Osobním převzetím v prodejně prodávajícího 

Objednané zboží může kupující osobně převzít v jím vybrané prodejně prodávajícího. Seznam prodejen je uveřejněn na adrese: www.elektromet.cz.  V případě, že si objednané zboží kupující nepřevezme do šesti dnů od vyzvání příslušnou prodejnou prodávajícího (prostřednictvím e-mailové nebo SMS zprávy), považuje se objednávka zboží za zrušenou.

 

IV. Platební podmínky

V internetovém obchodu (e-shopu) prodávajícího existují následující volby způsobu platby za kupované zboží:

V hotovosti/platební kartou

Platba v hotovosti při převzetí kupovaného zboží od přepravce (při dodání na dobírku) nebo platba v hotovosti při převzetí kupovaného zboží od pracovníků prodávajícího při dodání firemním vozem.

Platba v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí kupovaného zboží v prodejně prodávajícího.

Bankovním převodem

Veškeré informace potřebné pro platbu bankovním převodem dostává kupující formou
e-mailové zprávy, obsahující potvrzení objednávky, platební údaje, tj. zejména číslo bankovního účtu prodávajícího, variabilní symbol a kupní cenu zboží, vč. DPH. Dodávka objednaného zboží se realizuje po připsání platby v plné výši kupní ceny, vč. DPH, ve prospěch účtu prodávajícího. Pokud nebude příslušná částka (platba kupní ceny zboží vč. DPH) připsána na účet prodávajícího do čtrnácti dnů od data objednávky, považuje se objednávka zboží za zrušenou.

 

V. Expediční lhůty

Není-li v popisu objednaného zboží uvedeno jinak, nebo pokud se kupující a prodávající nedohodnou na expediční lhůtě jiné, je veškeré zboží expedováno:

V případě balíkové přepravy

Do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky kupujícího při platbě na dobírku. Při platbě bankovním převodem do 3 pracovních dnů po připsání platby na účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty zejména v období vánočních svátků. O případné delší expediční lhůtě bude kupující neprodleně informován prostřednictvím e-mailové, nebo SMS zprávy.

V případě dopravy firemním vozem

Do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky při platbě v hotovosti při převzetí zboží. Při platbě bankovním převodem do 5 pracovních dnů po připsání platby na účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude kupující neprodleně informován prostřednictvím e-mailové, nebo SMS zprávy.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující -- spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží (v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží), a to bez udání důvodu.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba, aby kupující o svém odstoupení od smlouvy prodávajícího informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu prodávajícího, tel. číslo: +420 774 433 295 nebo e-mailovou adresu: info@elmettrade.cz
 3. .Využije-li kupující této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto formuláře -- oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 4. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby prodávající použije stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou kupující provedl prostřednictvím platební karty, se použije platební prostředek, který kupující uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
 5. Platbu prodávající kupujícímu vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 6. V případě odstoupení od smlouvy kupující vrátí prodávajícímu zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím kupujícímu odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Prodávající má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být kupujícímu z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.
 7. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese kupující rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 8. Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu prodávajícího nebo předá v libovolné provozovně prodávajícího. Adresy všech provozoven jsou uvedeny na internetové stránce: www.elektromet.cz
 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 

VII. Reklamace 

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího a právním řádem platným v ČR.
 2. Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

VIII. Ochrana osobních dat 

 1. Kupující poskytuje dobrovolně prodávajícímu své osobní údaje, a to za účelem uzavírání smluv s prodávajícím prostřednictvím jeho internetového obchodu (e-shopu).
 2. Kupující souhlasí, aby prodávající tyto údaje v rámci svých činností, zejména marketingových, zpracovával, tj. shromažďoval, ukládal na nosiče dat, upravoval, vyhledával v nich, uschovával, třídil, kombinoval, používal a likvidoval v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.
 3. Kupující má i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě, právo na jejich opravu a další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o čemž byl prodávajícím informován. Informace o těchto údajích poskytne prodávající kupujícímu kdykoli na základě písemné žádosti.
 4. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ, atd.), která jsou součástí objednávky nebo byla prodávajícímu sdělena během registrace kupujícího, jsou prodávajícím považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Prodávající údaje o kupujících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (banky, balíková přeprava apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

 

 IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující vázán.
 3. Prodávající má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již kupující uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.
 4. Storno objednávky ze strany prodávajícího -- prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět dohodnutým způsobem a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.
 5. Prodávající si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.
 6. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží jsou platné k okamžiku odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu.
 7. Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy České republiky. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.
 8. Tyto obchodní podmínky prodávajícího jsou účinné od 1. 1. 2014 a nahrazují obchodní podmínky předchozí. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici ve všech provozovnách a jako dokument na www.elektromet.cz

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Use your own text.